Науково-дослідна практика

Положення про організацію та проведення практики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника_2023 

Положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»2019

Науково-дослідна практика: Програма та методичні рекомендації для студентів спеціальності 032 «Історія та археологія» ОП Етнологія ОР магістр. Івано-Франківськ: ПНУ, 2022. 30 с.

Силабус. Науково-дослідна практика

Науково-дослідна (переддипломна) практика

Переддипломна практика є обов’язковим компонентом програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 032 «Історія та археологія». Освітня програма «Етнологія» і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної науково-дослідної роботи.
Науково-дослідна практика є важливою складовою магістерської програми підготовки магістра і має на меті систематизацію, розширення і закріплення професійних знань, формування у студентів початкової компетенції ведення самостійної наукової роботи.
Програма практики студентів магістрів Факультету історії i політології даної спеціальності розроблена відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, до «Положення про організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» вiд 27 листопада 2019 р. i відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року, Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», положень Концепції досконалості Європейського фонду управління якістю, вимог Міжнародного стандарту якості ISO серії 9000, Наскрізної програми практики спеціальності 032 «Історія та археологія». Освітня програма «Етнологія» Факультету історії, політології і міжнародних відносин, освітньо-професійним програмам, освітньо-кваліфікаційним характеристикам, державним стандартам, інструкції з охорони праці та навколишнього середовища. Вона враховує знання, отриманi студентами з курсу «Методологія та організація наукових досліджень», «Філософія і методологія історії», ін.
Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, одержаних студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь у процесі професійної діяльності, розвиток у студентів здатності компетентного прийняття рішень, оволодіння сучасними методами та формами науково-дослідної діяльності. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, одержаних студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь у процесі професійної діяльності, розвиток у студентів здатності компетентного прийняття рішень у виробничих ситуаціях, оволодіння сучасними методами та формами науково-дослідної діяльності.

Назва практики Напрям підготовки,
спеціальність
Курс Семестр Кількість тижнів Кількість годин Форма контролю
всього Нац. кредити
Науково-дослідна практика 032 «Історія та археологія», освітня програма «Етнологія» 1, 2 1,2,3 12 тижнів 450 15 екзамен

Базами науково-дослідної практики є кафедра етнології і археології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Метою науково-дослідної практики у І-ІІІ семестрах є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань з етнології, історії, підбір фактичного матеріалу для написання магістерської дисертаційної роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.
Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань:

 • ознайомлення зі структурою, науковою проблематикою та результатами наукової роботи кафедри щодо обраного напряму досліджень;
 • здійснення студентами польових етнографічних досліджень у рамках певних територіальних меж теми досліджуваної магістерської роботи;
 • вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою проблемою, відповідно до наукової проблеми дослідження щодо майбутньої магістерської роботи;
 • визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній літературі;
 • визначення структури та основних завдань магістерського дослідження;
 • оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних;
 • апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей, тез тощо);
 • формування навичок самоосвіти і самовдосконалення, сприяння активізації науково-дослідної діяльності магістрантів;
 • виховати у студента творчий підхід до методичної роботи, наукової праці, сформувати потребу в підвищенні своєї кваліфікації.

У результаті виконання програми практики студенти повинні
знати:

 • сутність та особливості методології наукового дослідження;
 • основні принципи роботи з емпіричною базою дослідження;
 • методи наукових досліджень;
 • види інформаційного забезпечення та використанні джерел інформації у науково-дослідній роботі;
 • наукознавчі та методологічні основи наукових досліджень;
 • особливості організації науково-дослідної роботи;
 • особливості роботи у польовій етнографічній експедиції та правила оформлення польових першоджерел;
 • шляхи пошуку та аналізу літератури, укладання бібліографічного списку;
 • вимоги до оформлення результатів науково-дослідної роботи;
 • етичні та правові основи наукової діяльності тощо;

уміти:

 • порівнювати точку зору і логіку авторів, які висловлюють дискусійні проблеми, знаходити сильні і слабкі сторони в різних роботах, пошуках;
 • правильно організовувати етапи наукового дослідження;
 • застосовувати понятійний апарат методології наукових досліджень;
 • відбирати та аналізувати необхідну інформацію;
 • формулювати мету, завдання та гіпотезу наукового дослідження;
 • планувати та проводити емпіричні дослідження;
 • порівнювати отримані результати дослідження із теоретичними обґрунтуванням проблеми;
 • формулювати висновки наукового дослідження;
 • оприлюднювати та упроваджувати результати науково-дослідної практики;
 • складати звіти та доповіді тощо;
 • узагальнювати результати, обґрунтовувати висновки та надавати практичні рекомендації, обґрунтувати отримані результати дослідження та захистити їх.

Компетенції соціально-особистісні:

 • здатність діяти на основі етичних міркувань, діяти соціально і громадсько свідомо;
 • здатність брати на себе відповідальність, бути активними у прийнятті рішень;
 • здатність до рефлексивного мислення;
 • готовність до саморозвитку, орієнтація на успіх, позитивні очікування, відкритість, гнучкість, креативність;
 • здатність працювати індивідуально, самостійно вирішувати наукові проблеми.

Загальнонаукові компетенції:
– базові знання теоретичних засад з методології та методики проведення наукових досліджень;
– базові знання науково-дослідницьких методологій.
Інструментальні компетенції:
– навички здійснення структурування теоретичного матеріалу;
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
– здатність до планування та поєднання пошукових стратегій, включаючи постановку корисних запитань, розширення чи звуження пошуку;
– здатність розв’язувати проблеми;
– володіння термінологічно-понятійним апаратом;
– здібність проводити процедуру науково-педагогічні дослідження.
Професійні компетенції:

 • здатність формулювати тему наукового дослідження та розробляти план його реалізації;
 • здібність відбирати та аналізувати необхідну інформацію для наукового дослідження;
 • здібність формулювати мету, завдання та гіпотезу наукового дослідження;
 • здатність планувати та проводити емпіричні дослідження;
 • здібність порівнювати отримані результати дослідження із теоретичним обґрунтуванням проблеми;
 • здібність формулювати висновки наукового дослідження;
 • здатність складати звіти і доповіді наукового дослідження та публічно презентувати його результати.

Робота магістрантів під час науково-дослідної практики організується відповідно до логіки роботи над магістерським дослідженням. Вони збирають польовий етнографічний матеріал шляхом опитування, інтерв’ю з респондентами, фіксуючи елементи традиційної культури певного регіону, працюють з першоджерелами, монографіями, авторефератами і дисертаційними дослідженнями, аналізують результати досліджень, консультуються з науковими керівниками і викладачами кафедри.
Зміст практики.

 1. Підготовчий (ознайомлення з переліком тем магістерських робіт, запропонованих кафедрою етнології і археології; ознайомлення з графіком роботи керівника магістерського проекту, визначення консультаційних днів і годин).
 2. Основний (аналіз науково-методологічної літератури з вибраного напряму, розробка методики та організація науково-дослідної роботи; опрацювання наукових матеріалів (статей, монографій, публіцистичних матеріалів, періодичних видань, стенограм тощо) з вибраної теми; проведення польової етнографічної експедиції (збір польових етнографічних матеріалів та фіксація артефактів на місцевості); підготовка узагальнення, аналітичних висновків з досліджуваної проблеми; участь у наукових студентських конференціях, засіданнях круглих столів; систематичне відвідування консультацій з керівником магістерського проекту; виконання індивідуального завдання).
 3. Підсумковий (підготовка звітної документації за результатами магістерської практики та захист магістерської роботи)

Перелік документації, яку студент подає на кафедру після завершення практики:

 1. Календарний графік проходження практики.
 2. Щоденник практики.
 3. План-проспект дипломної роботи.
 4. Звіт про проходження науково-дослідної практики.
 5. Польові етнографічні матеріали зібрані студентом.
 6. Бібліографія дипломної роботи.
 7. Індивідуальне завдання.
 8. Відгук і оцінка роботи студента на практиці.

Форми контролю: Основною формою контролю за діяльністю студентів-практикантів є самоконтроль у вигляді систематичного ведення щоденника практики і чіткого дотримання виконання індивідуального плану.
Щотижневою формою контролю є ознайомлення керівником практики з усіма опрацьованими матеріалами.
Підсумкова звітність має на меті узагальнення результатів, отриманих за термін проходження практики.
Важливою формою підсумкового контролю студентів за проходженням науково-дослідної практики є конференція, що проводиться по закінченню практики.
Остаточна оцінка магістерської роботи, що є основним результатом науково-дослідної практики, виставляється Державною екзаменаційною комісією за результатами захисту.