Загальна інформація

З 2012 р. кафедра етнології і археології є випусковою за ОПП “Етнологія” спеціальність “Історія та Археологія” кваліфікаційного рівня Магістр за кваліфікацією “Етнолог, історик, викладач”.

Магістр — освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС. ОПП магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра або магістра (спеціаліста). 

Щорічно на основі диплому бакалавра і вступних випробувань на конкурсній основі відбувається відбір в магістратуру по спеціальності “Історія та Археологія” ОПП “Етнологія”

Підготовка фахівців здійснюється:

– за рахунок державного бюджету;

– за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

– за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Ліцензований обсяг прийому на підготовку фахівців

ОКР:  «Магістр» становить: 15 осіб для денної форми навчання

ліцензійний обсяг – 15 чоловік.