Історія

Кафедра етнології і археології була утворена в червні 2006 р. на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин. Її відкриттю передував тривалий процес розбудови Факультету, підготовки науково-педагогічних кадрів та утворення спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук зі спеціальностей “Етнологія” та “Історія України”. Важливою потребою у виникненні кафедри була необхідність у вивченні археології, дослідження етнографічного розмаїття Прикарпаття, а також підготовка кваліфікованих випускників зі знанням специфіки Карпатського регіону і Центрально-Східної Європи, спроможних аналізувати сучасні історичні, археологічні, етнополітичні тенденції у регіоні, компетентних у сфері комунікації, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в економіці в умовах швидких темпів розвитку регіону та глобалізації світу, задля досягнення національних інтересів України з урахуванням регіонального контексту ринку праці.
Творцем кафедри був доктор історичних наук за спеціальністю «Етнологія», професор M. В. Кугутяк, який також очолював кафедру з червня 2006 р. по 2014 р. З 2014 р і по даний час завідувачем кафедри є кандидат історичних наук, доцент, відомий археолог Б. П. Томенчук. З початку свого функціонування до складу кафедри ввійшли: доктор історичних наук, професор М.В. Кугутяк, кандидат історичних наук, професор М. І. Паньків, кандидат історичних наук, доцент П. Л. Костючок, кандидат історичних наук, доцент О. Я. Дрогобицька, старший викладач, археолог І. Т. Кочкін, доктор історичних наук, професор П. С. Сіреджук, кандидат історичних наук, доцент С. П. Боян-Гладка, кандидат історичних наук, доцент І. Ф. Солонець. Викладачі кафедри П.Л. Костючок, О.Я. Дрогобицька, І.Ф. Солонець, С.П. Боян-Гладка є випускниками Факультет історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, успішно захистили свої кандидатські дисертації за спеціальністю «Етнологія» під керівництвом професора М.В. Кугутяка. Нині колектив кафедри складається з шести штатних осіб: М.В. Кугутяк, Б.П. Томенчук, П.Л. Костючок, І.Т. Кочкін, О.Я. Дрогобицька, С.П. Боян-Гладка та І.Ф. Солонець – сумісник.
З початку діяльності кафедри розпочалась робота над науково-дослідною темою “Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті”, над якою науково-педагогічні працівники плідно працювали до жовтня 2023 р. За час діяльності викладачі кафедри загалом видали сотні наукових праць в галузі етнології і археології, провели чимало наукових конференцій, взяли участь у сотнях наукових конференцій, наукових семінарах, закордонних і вітчизняних стажуваннях, наукових грантах в галузі археології і етнології, провели 10 щорічних етнографічних студентських експедицій, 18 щорічних студентських археологічних та музейних практик на ОПП «Історія та археологія» освітнього рівня Бакалавр. На сьогодні кафедра активно працює над науковою темою «Етнокультурна спадщина Карпат у процесі становлення національної ідентичності та державності». Керівник: доктор історичних наук, професор Кугутяк Микола Васильович. Мета теми: дослідити процес формування національної ідентичності та становлення державності населення Карпатського регіону, особливості його матеріальної та духовної культури від найдавніших часів до сьогодення.

Паралельно зі створенням кафедри було започатковано набір студентів на спеціальність “Етнологія” освітнього рівня Бакалавр, яка діяла три роки (до 2009 р.). Своє функціонування спеціальність розпочала з вересня 2006 р., коли перші навчальні дисципліни почали викладатися для студентів ІІІ курсу. З 2012 р. кафедра етнології і археології є випусковою за ОПП “Етнологія” спеціальність “Історія та археологія” кваліфікаційного рівня Магістр, денна форма навчання, ліцензійний обсяг – 15 осіб. Розробником і гарантом ОПП «Етнлогія» з 2012 р. по 2023 р. був професор М.В. Кугутяк. З вересня 2023 р. гарант доцент П.Л. Костючок. З 10.10.2023 по 12.10.2023 рр. було проведено успішну акредитацію експертною групою НАЗЯВО ОПП «Етнологія» (ID у ЄДЕБО 11957) за спеціальністю 032 Історія та археологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Рішенням за наслідками розгляду акредитаційної справи від 12 грудня 2023 р. протокол № 20 (49) акредитували ОП «Етнологія» спеціальність 032 “Історія та археологія” ОР магістр в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Сертифікат про акредитацію освітньої програми “Етнологія” № 6425 дійсний до 1 липня 2029 р. На сьогодні успішно завершили навчання на магістерській програмі «Етнологія» всього 10 випусків, що складає 118 кваліфікованих магістрів.
При кафедрі діє аспірантура. Здобувачам наукового ступеня кандидата історичних наук (доктора філософії PhD) надаються фахові консультації, найдосвідченішими викладачами кафедри.