Освітньо-професійна програма “Етнологія” Другий (Магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма оновлена_2022 ОП “Етнологія”

Освітньо-професійна програма Етнологія Магістр

https://nmv.pnu.edu.ua/bakalavrat/

За спеціальністю 032 «Історія та археологія». Освітньо-професійна програма «Етнологія» (галузь знань – 03 «Гуманітарні науки») проводиться підготовка фахівців в кількості 15 осіб денної форми навчання згідно з ліцензією.

У 2013 р. розпочато підготовку фахівців етнології за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Профільну кафедру з моменту її утворення у 2006 р. очолює професор, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти України Микола Васильович Кугутяк.

Необхідність підготовки фахівців освітньо-професійної прогами «Етнологія» спеціальності 032 «Історія та археологія» у Прикарпатському національному університеті зумовлена актуальними проблемами національно-культурного і державного розвитку України. В умовах наступу урбанізації, стандартизації побуту, нівеляції етнічних рис багатьох елементів традиційної культури максимально повне вивчення останньої (як етногенезу, так етнічної історії) має надзвичайно важливе значення, оскільки вона становить одну із підвалин національної ідентичності. У цьому контексті Українські Карпати є особливо цікавим для етнології, оскільки відзначаються високим рівнем збереженості традиційно-побутової культури з її яскравими національними особливостями. Саме, цей край є етнографічною базою України, що відзначається багатою етнографічною специфікою, тут проживають бойки, лемки, гуцули, покутями, опіляни, носії яскравої традиційної культури і побуту. В часи незалежної української держави назріла потреба системного і глибокого вивчення етнографічних районів Бойківщини, Гуцульщини, Опілля, Покуття. Тому такий комплексний підхід актуалізує проблему підготовки фахівців даного профілю.

Студенти спеціальності 032 «Історія та археологія». Освітньо-професійної програми «Етнологія» вивчають цикл дисциплін професійно-практичної підготовки, цикл професійно-орієнтованих дисциплін, а також цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ. Серед них значне місце займають професійно зорієнтовані дисципліни вільного вибору студентів. На основі власних польових етнографічних досліджень і історіографічної бази магістрантами спеціальності 032 «Історія та археологія. Етнологія» за період з 2013 р. до 2018 р. підготовлено і захищено 47 магістерських робіт.

Формування контингенту магістрантів з 2013 по 2018 рр. здійснюється за напрямом 032 «Історія та археологія». Освітньо-професійна програма «Етнологія» на умовах:

  • державного замовлення;
  • замовлення юридичних осіб;
  • замовлення фізичних осіб.

Кращі студенти спеціальності беруть участь в роботі наукових конференцій, семінарів, гуртків та проблемних груп, готуючи себе до майбутньої наукової роботи. У зв’язку з цим для ведення наукової та навчально-методичної роботи з напрямку підготовки фахівців-етнологів на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин з 2003 р. в університеті діє аспірантура зі спеціальності 07.00.05 – «Етнологія», а з 2016 р. функціонує аспірантура зі спеціальності 032 Історія та археологія. З 2003 р. в навчальному закладі успішно діє спеціалізована рада для захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей – 07.00.05 – «Етнологія» і 07.00.01 – «Історія України».

Кафедра етнології і археології у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника була відкрита у 2006 р. Навчально-виховну і науково-дослідну роботу здійснюють п’ять штатних викладачів. Усі посади заміщені спеціалістами відповідної наукової та педагогічної кваліфікації.

Організація підготовки фахівців здійснюється на основі нормативного і правового забезпечення, передбачене Законом України «Про вищу освіту». Через Статут університету здійснюється нормативне і правове регулювання наукової, навчальної і виховної діяльності, а також накази і розпорядження ректорату та рішення вчених рад університету та факультету. Основним документом, через який реалізується підготовка фахівців-етнологів є навчальний план. Він розроблений для спеціальності 032 «Історія та археологія». Освітньо-професійна програма «Етнологія» на основі діючих державних стандартів ступеневої вищої освіти (магістр). Навчальний план визначає перелік і обсяг нормативних і спеціальних навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу та практик, форми і засоби проведення поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план. Для навчальної дисципліни складені і постійно оновлюються робочі навчальні програми, тематика семінарських занять. В основному вони складені за схемою: тема, основні проблеми, список рекомендованих джерел і літератури, тематика рефератів, методичні поради. Навчальний процес організований з урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення своїх знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін та розвитку в різних галузях історико-етнологічних знань.

Важливою складовою змісту підготовки магістрів є забезпечення навчальних курсів підручниками і посібниками. У бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника є достатня кількість відповідної літератури. Викладачі кафедри етнології і археології беруть участь у підготовці методичних посібників, методичних рекомендацій та вказівок із навчальних дисциплін.

Практичній підготовці майбутніх фахівців підпорядкована виробнича асистентська практика для етнологів у ВНЗ.

На Факультеті історії, політології і міжнародних відносин для підготовки фахівців спеціальності 032 «Історія та археологія». Освітньо-професійна програма «Етнологія» обладнано навчально-методичні кабінети: мультимедійні кабінети, музей археології Прикарпаття.

Свою діяльність кафедра етнології і археології з підготовки фахівців здійснює опираючись на багаторічний досвід своїх педагогічних кадрів, послідовно впроваджуючи в життя кращі традиції української та європейської університетської освіти.

Підготовку фахівців спеціальності 032 «Історія та археологія». Освітньо-професійна програма «Етнологія» здійснюють ряд кафедр. Випускною є кафедра етнології і археології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Показники формування контингенту студентів

спеціальності 032 «Історія та археологія»

(Освітньо-професійна програма «Етнологія»)

(станом на 01.10.2020 р.)

№ з/п Показник Роки
2016 2017             2018 2019       2020           
Денна форма навчання
1. Ліцензований обсяг підготовки 15 15                    15 15                15
2. Прийнято на навчання, в т.ч.: 8 12                   10 11                 3
–        за державним замовленням; 2 4                       4 5                   3
–        нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з відзнакою; –                     – –                          –
–        таких, які пройшли дострокову підготовку і профорієнтацію; –                   – –                          –
–        зарахованих на пільгових умовах; з якими укладені договори на підготовку –                  – –                          –
3. Подано заяв на одне місце 8 12                 26 27                 4
4. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення 4 3                   6,5 6,5                 1
Заочна форма навчання
1. Ліцензований обсяг підготовки
2. Прийнято на навчання
–        за державним замовленням;
–        нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з відзнакою;
–        таких, які пройшли дострокову підготовку і профорієнтацію;
–        зарахованих на пільгових умовах; з якими укладені договори на підготовку
3. Подано заяв на одне місце
4. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення