Етнографічна практика

ЕТНОГРАФІЧНА ПРАКТИКА

Етнографічна навчальна практика проводиться на 3 курсі в VІ семестрі зі студентами спеціальності «Історія». Тривалість практики становить 3 тижні в липні місяці. Дана практики дає можливість ґрунтовно та всебічно вивчити певні локальні прояви громадського і родинного побуту, звичаєвого права, обрядової сфери та інших елементів духовної культури населення досліджуваних населених пунктів Гуцульщини і Бойківщини.

Керівники-методисти практики: к.і.н., доцент кафедри етнології і археології Костючок П.Л. та к.і.н., викладач кафедри етнології і археології Боян С.П.

Етнографічна практика займає важливе місце в системі професійної підготовки майбутнього історика. Введення її в Інституті історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника пояснюється потребою актуалізувати дослідження історико-культурної спадщини етносу, формування бережливого і шанобливого ставлення до культурної скарбниці народу, емоційно-моральної сфери особистості, розвитку духовних потреб та ціннісних орієнтацій особистості. Знання і навички набуті під час етнографічної практики органічно доповнюють навчальні курси з історії України, етнології України, народознавства тощо.

Метою практики є закрiплення знань, отриманих студентами з теоретичного курсу «Етнологія України», формування і розширення професійних знань студентів про історію, культуру, побут українського народу й інших народів, що населяють територію України, опанування набутих знань і спостереженням за мовленням інформаторів, знання усної і пісенної народної творчості. Поглиблення інтересу студентів мiжпоколiнних тpадицiй спpиятиме набуттю пpофесiйно-педагогiчних навичок, що веде до усвідомлення своєрідності народу, виховує почуття поваги до інших народів, розвиває культурознавчу, народознавчу, методичну, педагогічну компетенції майбутнього вчителя історії. Виходячи з поставленої мети представлені завдання практики: виробити у студентів навички практично-дослідницької, наукової і збиральницької роботи пам’яток матеріальної та духовної культури в процесі організації і проведення навчально-виховного процесу; розвивати у них прагнен­ня до самоосвіти, систематичного набуття й поповнення знань; ознайомити практикантів з методикою польових досліджень; навчити основним формам роботи в експедиції: особистому спостереженню, навикам спілкування з інформаторами, методам фіксації речових матеріалів і збору етнографічних колекцій; навчити правилам ведення і збереження польової документації та на основі передового досвіду навчити студентів методиці використання польових матеріалів у науково-дослідній, виховній та практичній роботі за професійною спрямованістю.

Етнографічна практика передбачає стаціонарні польові дослідження з виїздом на місця, де студенти займаються безпосереднім вивченням етнографічної специфіки населення, дослідженням традиційних форм господарювання, побуту, звичаїв. Стаціонарне польове дослідження студентів передбачає трьохтижневе зібрання матеріалів безпосередніх емпіричних даних, їх аналітичного опрацювання і реконструкцію пережитків традиційної культури. Етнографічна практика є навчальною, оскільки враховує знання, отриманi студентами з курсів «Етнологія України», «Історія України».

Практика проводитиметься з іншими інституціями: науково-дослідницькими інститутами, музеями, закладами культури. Під час практики студенти збирають інформацію шляхом анкетування та інтерв’ю. Запис здійснюється за допомогою відео-та аудіотехніки з використанням картографування та колекціонування артефактів. Додатком можуть слугувати фотографії, малюнки, карти-схеми. Після закінчення етнографічної практики студент подає керівнику наступні документи: щоденник практики, звіт, план етнографічної практики, аудіо- та відеозаписи, картографування місцевості, колекціонування артефактів.

Після завершення етнографічної практики студент оцінює та усвідомлює власний досвід пошукової роботи, що сприяє його становленню як науковця, громадянина і особистості.

 

Етнографічна навчальна практика вперше була проведена 2012 – 2013 н.р. Експедиційна робота практики була стаціонарною і пройшла успішно. Були сформовані бази практики: Долинський краєзнавчий музей «Бойківщина» імені Тетяни і Омеляна Антоновичів (с. Витвиця, Розточки, Кальна, Липа, Лужки, Церківна, Слобода Болехівська) та с. Зелене Верховинський район, за якими були закріплені керівники-методисти і розподілені студенти-практиканти.

Напередодні практики керівниками-методистами було розроблено методичні документи для студентів і маршрути експедицій, що дало змогу справитись з поставленими метою і завданнями практики (зібрати якомога більше польових етнографічних матеріалів, карт мікротопонімів населених пунктів, зібрати артефакти, фото і відео документи). Кожен студент був забезпечений необхідною методичною літературою, адже кожен мав запитальник щодо теми опитування, що спрощувало роботу.

Збір етнографічного матеріалу студенти-практиканти проводили кущовим методом з маршрутним обстеженням. В результаті проходження практики студентам сподобалось збирати польові матеріали серед сільського населення, застосовуючи вміло методи польових етнографічних досліджень: інтерв’ю, опитування та ін.. Після закінчення практики кожен студент підготував папку документів (електронний і паперовий варіанти): звіт, польовий щоденник, коротка інформація про населений пункт, топографічна карта населеного пункту, аудіо-та відеозаписи, зібрані артефакти, паспорт респондентів із живим текстом. Ці всі результати роботи практикантів передано в Науковий етнографічний архів Інституту історії, політології і міжнародних відносин, що діє при кафедрі етнології і археології.

В перспективі керівниками-методистами  завчасно до практики планується розробити анкети-бланки мешканцям населених пунктів для визначення меж розповсюдження тих чи інших явищ традиційної культури. Анкетне обстеження є найефективнішим під час вивчення проявів сучасної етнокультури або таких культурних елементів, що зникли не так давно і ще продовжують триматися в пам’яті респондентів старшого покоління.

 

 

Одна із груп на етнографічній практиці під керівництвом керівника практики С.П. Боян збирають артефакти для поповнення колекцій музею. Липень 2013 р. Село Лужки Долинський район Івано-Франківська область.

 

Етнографічне опитування практикантами старожилів села Церківна Долинського району Івано-Франківської області під керівництвом керівника практики С.П. Боян. Липень 2013 р.

 

Народна майстриня демонструє плетіння капелюхів із соломи і навчає студентів плести солом’яні капелюхи. Село Церківна Долинський район Івано-Франківська область. Етнографічна практика літо 2013 р.

 

Етнографічна практика 2018 рік

Методичка-Паньківа-М.І.-по-етнографічній-практиці (1)