Кугутяк Микола Васильович

 

Професор Кугутяк Микола Васильович
Професор Кугутяк Микола Васильович
доктор історичних наук,
доктор філософії, професор
Заслужений діяч науки і техніки України,
декан факультету історії, політології і міжнародних відносин вчене звання

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 27 жовтня 1952 року в с. Назавизів Надвірнянського району Івано-Франківської області.
Навчання: Історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника (1981) (сучасний факультет історії, політології і міжнародних відносин), аспірантура в Інституті суспільних наук (м. Львів, 1984).
Професійна діяльність: З 1984 р. працює на історичному факультеті Івано-Франківського педінституту: асистент кафедри історії СРСР і УРСР, в 1990 р. присвоєно вчене звання доцента.
Кандидатська дисертація на тему “Становище та революційно-визвольна боротьба сільськогосподарських робітників Західної України в 1929 – 1939 рр.” Дисертацію захистив 28 червня 1985 р. у спеціалізованій раді Одеського державного університету. У 1994 р. в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, Німеччина) захистив дисертацію з присвоєнням вченого ступеня доктора філософії.
Докторська дисертація на тему “Національно-політичний рух у Галичині в 1890 – 1939 рр.” Дисертацію захистив 6 лютого 1996 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України за спеціальністю “Етнологія”, у 1996 р. присвоєно вчене звання професора.
Професор Кугутяк М.В. є засновником кафедри етнології і археології на факультеті історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника (був завідувачем кафедри з 2005 до осені 2014 р.) та директором навчально-наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат (діє з 2008 р.). З ініціативи Кугутяка М.В. створено Карпатську етнологічно-археологічну експедицію, яка розпочала свою діяльність у 2006 р. з метою виявлення, картографування та обстеження стародавніх та середньовічних культових пам’яток Прикарпаття, оборонних і виробничих комплексів краю, транскарпатських шляхів, дослідження історичної топонімії, традиційної культури етнографічних груп, історії національно-визвольного руху. Своєрідна інвентаризація етноісторичної і культурної спадщини Карпатського регіону дала змогу виявити більше 300 досі не відомих пам’яток різних історичних періодів. Так, лише на території Галицької Гуцульщини локалізовано більше 150 унікальних об’єктів. Серед них – десятки середньовічних городищ, монастирів, замків і оборонних дворів, соляних виробничих комплексів, сконцентрованих біля стародавніх шляхів і перевалів. З небуття повернено більше трьох десятків скельних святилищ з унікальними скульптурними, рельєфними і графічними зображеннями. Разом з відомими петрогліфічними комплексами Балкан, Кавказу, Карелії, Анд, Тибету відкрито велику групу «скельних храмів» Українських Карпат. Відкриття багатьох археологічних, історико-культурних та етнографічних пам’яток спричинились до розвитку туристичної сфери краю, підвищили інвестиційну привабливість Карпатського регіону. Запровадження вказаних пам’яток у науковий і туристичний обіг дозволяє розробляти нові туристичні маршрути, видавати наукові монографії, буклети і путівники, відкривати нові музеї й заповідники та сприяє зростанню уваги до регіону та комплексному збереженню його природно-історичного середовища.
Під керівництвом Кугутяка М.В. виконуються науково-дослідні роботи: 1. Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті (державний реєстраційний номер 0109V000838). 2. Етнокультурні процеси в Карпатському регіоні (Івано-Франківська область) (державний реєстраційний номер 0109V000839).
За зазначеними темами видано ряд монографій, які знайомлять з результатами досліджень стародавніх і середньовічних сакральних пам’яток. Серед них варто виділити «Прикарпаття: спадщина віків» (2006), «Терношорське скельне святилище в Карпатах» (2007), «Кам’яні старожитності Космача» (2007), «Скельні святилища сокільських вершин» (2008), «Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури у 2-х томах. Т. І. Сакральна спадщина Гуцульщини» (2011), «Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури. Т.ІІ. Городища, замки, осередки солевидобутку, давні транскарпатські шляхи» (2011), «Стародавні храми на священних вершинах Косівщини» (2012), «Великий Скит у Карпатах: у 3 т. Т. 1: Патерик Скитський. Синодик» (2013),«Великий Скит у Карпатах: у 3 т. Т. 2: Великий Скит у документах і матеріалах XVII-XXI ст.» (2015), «Великий Скит у Карпатах: у 3 т. Т. 3: Великий Скит у Марковій пустині: український, духовний і культурно-історичний феномен» (2017), «Бубнище. Скельне святилище Великої Богині в Карпатах» (2015), «Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія» (2018, 2019), «Гошівська обитель Богородиці на Ясній Горі в Карпатах : у 3 т. Т. 1 : Гошівський монастир у писемних історичних джерелах XVI – ХХ століть» (2018)
Професор Кугутяк М.В. виступив організатором цілої низки міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій: «Духовна вісь України: Галичина – Наддніпрянщина – Донеччина» (2004), «Скит Манявський у духовному і культурному житті України та зарубіжжя : до 400-річчя заснування» (2011), «Космач в історії Гуцульщини та України: до 600-річчя першої писемної згадки» (2012), «Християнство в Карпатах: до 1025-річчя хрещення України-Руси» (2013 р.) та інших.
Під керівництвом Кугутяка М.В. захищено 27 кандидатська і дві докторських дисертації. Він є головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Історія України», «Етнологія».
Вчений є засновником і головним редактором фахового наукового історико-краєзнавчого журналу «Галичина», «Вісника Прикарпатського національного університету. Історія», фахового наукового журналу «Карпати: людина, етнос, цивілізація».
Кугутяк М.В. очолює історичну секцію Івано-Франківського осередку Наукового товариства імені Т. Шевченка. Він є почесним доктором Ужгородського національного університету.
Володіє іноземними мовами: польська. 

Основні монографії:
1. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939). Івано-Франківськ, 1993. 200 с.
2. Кугутяк М., Кононенко В., Федорчак П. та ін. Мій рідний край – Прикарпаття. Івано-Франківськ, 2000. 375 с.
3. Кугутяк М., Кононенко В., Грещук В. та ін. Криворівня. Івано-Франківськ, 2003. 84 с.
4. Прикарпаття: спадщина віків / гол. ред. М.Кугутяк. Львів : Манускрипт-Львів, 2006. 596 с.
5. Кугутяк М. Терношорське скельне святилище в Карпатах. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. 72 с.
6. Кугутяк М. Кам’яні старожитності Космача. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. 99 с.
7. Кугутяк М. Скельні святилища сокільських вершин. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. 127 с.
8. Кугутяк М.В. та ін. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Ілюстрована історія. Львів ; Івано-Франківськ, 2008. – 524 с. (Головний редактор і керівник авторського колективу монографії, керівник 5 розділу «Національно-визвольна боротьба українців (1919 – 1923)», співавтор двох параграфів: Кугутяк М., Москалюк М. «Партійно-політичне життя», Кугутяк М., Панчук М., Реєнт О. «Боротьба за відновлення української державності»).
9. Кугутяк М. Скельні святилища Покутсько-Буковинських Карпат // Карпати: людина, етнос, цивілізація. 2009. №1. С. 134-150.
10. Покуття (співавтори Кугутяк М.В., Паньків М.І., Марчук В.В., Королько А.З. та ін). Львів ; Івано-Франківськ : Манускрипт, 2009. 580 с.
11. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / відп. ред. М.Кугутяк. Том 2. Книга 1 (1939 – 1945). Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2009. 600 с.
12. Кугутяк М., Томенчук Б. Городища і замки Галицької Гуцульщини. Матеріали дослідження 2006-2010 рр. //Галичина. 2010. № 17. С. 29-57.
13. Кугутяк М., Томенчук Б. Чорногірське святилище // Карпати: людина, етнос, цивілізація. 2010. Вип. 2. С. 96-114.
14. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / відп. ред. М.Кугутяк. – Том 2. Книга 2 (1945 – 1946). Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2010. 696 с.
15. Кугутяк М. Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури у 2-х томах. Т. І. Сакральна спадщина Гуцульщини. Івано-Франківськ ; Львів: Манускрипт, 2011. 447 с.
16. Кугутяк М. Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури. Т.ІІ. Городища, замки, осередки солевидобутку, давні транскарпатські шляхи / Микола Кугутяк, Богдан Томенчук, Ігор Кочкін, Петро Сіреджук, Мирослав Волощук. Івано-Франківськ ; Львів : Манускрипт, 2011. 267 с.
17. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / відп. ред. М.Кугутяк. Том 2. Книга 3 (1947 – 1957). Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2011. 798 с.
18. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / відп. ред. М.Кугутяк. Том. 1. Книга 1 (1919 – 1929). Івано-Франківськ : КПФ “ЛІК”, 2012. 600 с.
19. Кугутяк М. Стародавні храми на священних вершинах Косівщини / М.Кугутяк. Косів : Писаний Камінь, 2012. 134 с.
20. Великий Скит у Карпатах : у 3 т. Т. 1 : Патерик Скитський. Синодик / голов. ред. М.В.Кугутяк. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2013. 728 с.
21. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / відп. ред. М.Кугутяк. – Т. 1. Кн. 2 (1929–1939). Івано-Франківськ : КПФ «Лік», 2014. 600 с.
22. Кугутяк М. Середньовічні й новочасні монастирі Карпато-Дністровського регіону: основні проблеми досліджень // Карпати: людина, етнос, цивілізація. 2014. Вип. 5. С. 6–15.
23.Великий Скит у Карпатах: у 3 томах. Том.2. Великий Скит у документах і матеріалах XVII-XXI ст. Гол. ред.: М. В. Кугутяк. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2015, 514 с.
24. Великий Скит у Марковій пустині: український, духовний і культурно-історичний феномен: у 3 томах. Том.3. Гол. ред.: М. В. Кугутяк. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2017, 520 с.
25. Кугутяк М. В. Бубнище. Скельне святилище Великої Богині в Карпатах / Микола Васильович Кугутяк. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2015. 144 с.
26. Kuğutjak, Mykola. Kamena svetišta ukrajinskih Karpata / prijevodi s ukrajinskoga. Priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer. Zagreb : Katedra za ukrajinski jezik I kniževnost Filosofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018. 188 р.
27. Гошівська обитель Богородиці на Ясній Горі в Карпатах : у 3 т. / за ред. проф. М.В. Кугутяка. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. Т. 1 : Гошівський монастир у писемних історичних джерелах XVI-ХХ століть. 552 с.
28. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія : До 100 ­річчя утворення Західно­Української Народної Республіки / Івано-Франків. облдержадмін.; редкол.: М. Кугутяк та ін. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. Т. 1 : А-Ж. 688 с.
29. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія : До 100­річчя утворення Західно­Української Народної Республіки / Івано-Франків. облдержадмін. та ін.; редкол.: М. Кугутяк та ін. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. Т. 3 : (П-С). 576 с.
30. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія : До 100­ річчя утворення Західно­Української Народної Республіки / Івано-Франків. облдержадмін. та ін.; редкол.: М. Кугутяк та ін. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2021. Т. 4 : (Т-Я). 576 с.
31. Гошівська обитель Богородиці на Ясній Горі в Карпатах : у 3 т. / за ред. М.В. Кугутяка. Івано­-Франківськ : Манускрипт­-Львів, 2021. Т. 2 : Ясногірський монастир у документальних джерелах ХХ – початку ХХІ століть. 810 с.
32. Кугутяк М. Презентація видання «ЗУНР: Енциклопедія»: концептуальні засади. Галичина. 2019. Вип. 32. C. 240–243.
Кугутяк М.В. Крилоський монастир Успіння Пресвятої Богородиці : історіографічний дискурс, писемні джерела // Галичина. 2021. Ч. 34. С. 193–210.
33. Кугутяк М. Крилоський монастир Успіння Пресвятої Богородиці: історіографічний дискурс, писемні джерела // Галичина. Науковий і культурно­-просвітній краєзнавчий часопис. 2021. № 34. С. 193­-210.
34. Кугутяк М.В. Гошівська обитель Богородиці на Ясній Горі в Карпатах: у 3 т. Т. 2 : Ясногірський монастир у документальних джерелах ХХ – початку ХХІ століть / за ред. М. В. Кугутяка. Івано-­Франківськ: Манускрипт-­Львів, 2021. 810 с.
35. Кугутяк М.В., Королько А.З. Пітрицька обитель : визначна духовна пам’ятка Галичини // Східноєвропейський історичний вісник / гол. ред. В. Ільницький. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика». 2022. Вип. 22. С. 42–53.
36. Кугутяк М.В. Олександр Карпенко – історик Української революції: До 100-річчя від дня народження: колективна монографія. За ред. М. Кугутяка, І. Райківського, С. Кобути. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. 359 с.
37. Кугутяк М., Єгрешій О., Королько І. Історіографія місіонерської діяльності товариства Ісуса у Львівській архієцезії в  ХІХ – на початку ХХ ст. Вісник науки та освіти. 2023. №8(14). С. 890-908.
38. Кугутяк М. Монастирі давнього Галича – духовні обереги української нації. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2023. 792 с.

Засновник і провідний фахівець навчально- наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат. З ініціативи проф. Кугутяка М.В. створено Карпатську етноархеологічну експедицію, яка розпочала свою діяльність у 2006 р. з метою виявлення, картографування та обстеження стародавніх та середньовічних культових пам’яток Прикарпаття, оборонних і виробничих комплексів краю, транскарпатських шляхів, дослідження історичної топонімії, традиційної культури етнографічних груп, історії національно-визвольного руху. Своєрідна інвентаризація етноісторичної і культурної спадщини Карпатського регіону дала змогу виявити більше 300 досі не відомих пам’яток різних історичних періодів. Так, лише на території Галицької Гуцульщини локалізовано більше 150 унікальних об’єктів, а на території Бойківщини – 100 об’єктів. Серед них – десятки середньовічних городищ, монастирів, замків і оборонних дворів, соляних виробничих комплексів, сконцентрованих біля стародавніх шляхів і перевалів.
Професор Кугутяк М.В. є засновником нового напрямку в українській історичній науці – археопетрології, науки, що досліджує стародавні мегалітичні пам’ятки. Він очолює наукову школу з історичної етнології.
Вчений є засновником і головним редактором наукових фахових видань:

1.науковий історико-краєзнавчий журнал «Галичина»
2.«Вісник Прикарпатського національного університету. Історія»
3.науковий журнал«Карпати: людина, етнос, цивілізація»
Професор Кугутяк М.В. очолює історичну секцію Івано-Франківського осередку Наукового товариства імені Т. Шевченка. 
Будучи деканом факультету історії, політології і міжнародних відносин, проф. Кугутяк М.В. зробив багато для розбудови факультету історії, політології і міжнародних відносин та історичної освіти і науки в Україні загалом. З його ініціативи  відкрито ряд спеціальностей (етнологія, політологія), кафедр університету (кафедра історії слов’ян, кафедра історіографії і джерелознавства, кафедра етнології і археології), створено Музей археології Прикарпаття.
Зазначені напрацювання мають важливе значення для наукового та навчально-методичного забезпечення розвитку історичної і туристичної освіти в Україні та її інтеграції в міжнародні процеси.

 

 

 

 

 

 

E-mail: mykola.kuhutiak@pnu.edu.ua

тел. 59-61-07

Гуманітарний корпус, 6 поверх, 623 каб.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

76025 м. Івано-Франківськ

вул. Шевченка, 57