Про кафедру

Кафедра етнології і археології, створена в червні 2006 р., є однією із наймолодших на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин. Її відкриттю передував тривалий процес розбудови факультету, підготовки науково-педагогічних кадрів та утворення спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук зі спеціальностей “Історія України” та “Етнологія”.

Паралельно зі створенням кафедри було започатковано набір студентів на спеціальність “Етнологія” та введено нову спеціалізацію “Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті”. Своє функціонування спеціалізація розпочала з вересня 2006 р., коли перші навчальні дисципліни почали викладатися для студентів ІІІ курсу.

Доктор історичних наук, професор M. В. Кугутяк був засновником і керівником кафедри з червня 2006 р. по 2014 р. З 2014 р і по даний час завідувач кафедри є кандидат історичних наук, доцент, відомий археолог Томенчук Богдана Петровича. До складу кафедри входять: кандидат історичних наук, доцент П. Л. Костючок, кандидат історичних наук, доцент О. Я. Дрогобицька, старший викладач, археолог І. Т. Кочкін, кандидат історичних наук, доцент С. П. Боян-Гладка, кандидат історичних наук, доцент І. Ф. Солонець. Більшість викладачів кафедри є випускниками Інституту історії і політології (нині факультет історії, політології і міжнародних відносин) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

При кафедрі функціонує магістратура з 1,4 річною навчальною програмою, спеціальність 032 “Історія та археологія. Етнологія” за кваліфікацією “Етнолог, історик, викладач”.
Кафедра забезпечує:

  • нормативні курси для спеціальностей 032 “Історія та археологія” (бакалавр), 014 “Середня освіта (Історія)” (бакалавр): “Археологія”, “Історія первісного суспільства”, “Історія Стародавніх цивілізацій”, “Історія античних цивілізацій”, “Основи антропології”, “Методика історико-археологічних досліджень”, “Загальна етнологія”, “Етнологія України”, “Етнографія”;
  • дисциплін спеціалізації: “Духовна культура населення українців Карпат” (ІІІ курс), “Матеріальна культура населення українців Карпат” (ІV курс), “Сучасні етнічні процеси”(ІV курс). Проводяться наукові семінари: “Методика польових етнографічних досліджень”, “Методика наукових досліджень”;
  • дисципліни для магістрантів спеціальності 032 “Історія та археологія. Етнологія”: “Філософія і методологія історії”, “Міфологія”, “Етнологія Європи”, “Матодика викладання народознавства у вищій школі”, “Транскарпатські шляхи”, “Українська традиційна звичаєва обрядовість”, “Актуальні проблеми сучасної етнології” тощо.

Усі спецкурси забезпечені відповідними навчальними і робочими програмами, методичними посібниками, додатковими матеріалами, різноманітними технічними засобами тощо.

Викладання вказаних дисциплін значною мірою базується на результатах науково-дослідницької роботи викладачів. Кафедра етнології і археології працює над плановою науковою темою “Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті” (№ держреєстрації 0109U000838), яка передбачає вивчення низки проблем, пов’язаних з етногенезом і давньою історією населення цього регіону, особливостями його побуту, традиційного виробництва і промислів, а також трансформацією матеріальної і духовної культури гуцулів, бойків та лемків в умовах глобалізації наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Ця тематика враховується при написанні студентами дипломних і магістерських робіт, складанні планів етнографічної практики чи семінарських занять з різних дисциплін, підготовці до наукових, у тому числі і студентських, конференцій.