Наукові видання

Гошівська обитель Богородиці на Ясній Горі в Карпатах : у 3 т. Т. 1 : Гошівський монастир у писемних історичних джерелах XVI – ХХ століть / за ред. проф. М. В. Кугутяка. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. 552 с.

Анотація. “Гошівська обитель Богородиці на Ясній Горі в Карпатах : у 3 т. Т. 1 : Гошівський монастир у писемних історичних джерелах XVI – ХХ століть” започатковує тритомне видання “Гошівська обитель Богородиці на Ясній Горі в Карпатах”. Вона містить українські рукописні пам’ятки, написані гошівськими ченцями в XVIІ – XVIІІ ст. Рукописну спадщину становлять Гошівський монастриський літопис і “Поменник монастиря Гошівського Преображення Господнього року 1662 липня 11”. До першого тому включено понад 120 документів і матеріалів, переважну більшість із яких виявлено в останні роки у вітчизняних, австрійських і польських архівах та наукових бібліотеках. Вони розкривають маловивчені або невідомі сторінки історії Гошівської обителі, що стала видатною відпустово-паломницькою святинею покоління Пресвятої Богородиці, дають змогу визначити її роль і місце в історії української церкви, духовному і національно-культурному розвитку України XVI – ХХ ст.
Для студентів, викладачів, науковців, учителів, церковників, а також усіх шанувальників історії рідного краю.

 

«Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія» / за ред. М.В. Кугутяка. Том 1 (А – Ж), Том 2 (З-О). Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018, 2019

Анотація. Пропоноване енциклопедичне видання вперше в українській та зарубіжній історичній науці презентує читачеві комплексне дослідження одного з найяскравіших феноменів вітчизняної історії – доби Західно-Української Народної Республіки. Енциклопедія є результатом тривалих наукових студій і сучасного творчого осмислення фундаментальних процесів українського державотворення і соборності на початку XX століття, узагальнення здобутків вітчизняної та зарубіжної історіографії у вивченні даної проблеми за роки незалежності України. На великому і якісно новому джерельному матеріалі з вітчизняних та іноземних архівосховищ і наукових бібліотек, ураховуючи сучасні методологічні підходи й останні досягнення соціогуманітарних наук, автори видання – науковці з Івано-Франківська, Києва, Львова, Рівного, Тернополя, Чернівців – розглядають передумови революційного чину в Галичині, внутрішню і зовнішню політику ЗУНР, її збройну боротьбу і міжнародне становище, національні, соціально-економічні, культурні, етноконфесійні процеси в краї, партійно-політичну систему, правову і законотворчу діяльність творців ЗУНР. Велику увагу приділено повсякденному життю й побутові населення західноукраїнського регіону у 1918-1923 рр., просопографічним аспектам історії ЗУНР, питанням історичної персоналістики і біографістики, історіографіїта джерелознавства ЗУНР, відомим і маловідомим історичним постатям борців за українську державність, незалежність і соборність, висвітленню різноманітних тем і сюжетів Енциклопедії за допомогою унікальних фотодокументів та оригінального, аутентичного ілюстрованого матеріалу. Енциклопедичне видання пропонуємо увазі викладачів вищої і середньої школи, учнів, студентів, аспірантів, докторантів, усіх, хто цікавиться історією України XX століття.

 

 

Каталог курганних могильників комарівської культури в басейні Верхнього Дністра (колишнє Станіславське воєводство) / колектив авторів Пшемислав Макаровіч, Ігор Кочкін, Якуб Нєбєщаньскі, Ян Романішин, Матеуш Цваліньскі, Роберт Станюк, Губерт Лєпьонка, Івона Гільдебрандт-Радке, Галина Панахид, Юрій Болтрик, Віталій Рудь, Адам Ваврусєвіч, Тарас Ткачук, Рафал Скшинєцкі, Цезари Багирич. Познань-Київ-Івано-Франківськ, 2016. Режим доступу https://nowosad.github.io/katalogua/

 

 

 

 

 

 

Кугутяк М. В. Бубнище. Скельне святилище Великої Богині в Карпатах / Микола Васильович Кугутяк. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2015. 144 с.

Анотація. Книга «Бубнище. Скельне святилище Великої Богині в Карпатах» є результатом багаторічних наукових пошуків професора Прикарпатського національного університету Миколи Кугутяка. За підсумками досліджень, скельний комплекс уперше постає як унікальна стародавня сакральна пам’ятка загальнонаціонального і європейського значення. Виявлено комплекс не відомих досі антропо- і зооморфних наскельних зображень, знаків і символів, нижніх і верхніх жертовників, зроблено спробу реконструкції релігійного світогляду, структури міфоритуального простору, теогонії і космогонії святилища. Книга становить значний інтерес для науковців, викладачів, студентів, учителів, учнів, а також усіх, хто цікавиться стародавньою історією краю.

 

Великий Скит у Карпатах: у 3 томах. Том.1. Патерик Скитський. Синодик. Гол. ред.: М. В. Кугутяк. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2013, 728 с.
Анотація: Пропонована увазі читачів книга “Патерик Скитський. Синодик” започатковує тритомне видання “Великий Скит у Карпатах”. Вона містить унікальні рукописні пам’ятки, написані скитськими монахами в XVII-XVIII ст. Рукописну спадщину становлять Патерик Скитський, до якого ввійшли “Житіє Іова” ієромонаха Ігнатія, “Завіт духовний” і “Регула” для Скитика першого ігумена обителі ієромонаха Феодосія, а також великоскитський Синодик. Уперше їх перекладено українською мововю.
Пам’ятки знайомлять читача з історичними обставинами виникнення Великого Скиту, його розвитком, значенням у церковних відносинах України і Південно-Східної Європи в контексті бурхливих подій XVII-XVIII ст.
Для студентів, викладачів, науковців, учителів, учнів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.
Великий Скит у Карпатах: у 3 томах. Том.2. Великий Скит у документах і матеріалах XVII-XXI ст. Гол. ред.: М. В. Кугутяк. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2015, 514 с.
Анотація: До другого тому “Великий Скит у документах і матеріалах XVII-XXI ст.” тритомного видання “Великий Скит у Карпатах” включено сотні унікальних документів і матеріалів, більшість з яких виявлено в останні роки у вітчизняних, австрійських, польських і румунських архівах та наукових бібліотеках. Вони розкривають маловивчені або невідомі сторінки історії Великого Скиту, дають змогу визначити його роль і місце в історії української церкви, духовному і національно-культурному розвитку України XVII-XVIII ст., відродження святині на початку XXI ст.
Для студентів, викладачів, науковців, учителів, учнів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Великий Скит у Марковій пустині: український, духовний і культурно-історичний феномен: у 3 томах. Том.3. Гол. ред.: М. В. Кугутяк. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2017, 520 с.

 

Дрогобицька О. Традиція і модерн: Побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. 540 с.
Анотація.
Праця присвячена матеріальній і духовній культурі сільських священиків, вчителів, працівників кооперативної сфери, медиків, а особливо представників відомих галицьких родин, серед яких родини Лепких, Шухевичів, Бандерів, Крушельницьких, Кульчицьких, Рудницьких, Ганушевських, Тарнавських, Горникевичів та інші. Використано інтерв’ю із нащадками давніх священичих родин, сучасниками подій.
Автор проаналізувала основні складові традиційного побуту та модерні елементи, що з’явилися внаслідок активного проникнення міської культури у повсякденне життя мешканців села. Значну увагу звернено на гендерний аспект проблеми, й зокрема на постаті видатних жінок тогочасної Галичини – Марійки Підгірянки, Уляни Кравченко, Іванни Блажкевич, Климентини Попович та інших.
У монографії використано близько 1200 джерел, серед них багато спогадів, виданих за кордоном. Так само використано широке коло записів від респондентів. Книга містить кольорові та чорно-білі ілюстрації, схеми і таблиці.

 

Старожитності Гуцульщини. Каталог пам’яток історії та культури у 2-х томах: джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Т. 1. Сакральна спадщина Гуцульщини. Ред. кол.: Кугутяк М., М.,Кочкін І.,Сіреджук П.,Томенчук Б.,Хруслов Б. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2011, 447 с.

Анотація: Книга: “Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури” підготована на основі історико-археологічних досліджень 2006-2011 років колективом Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Каталог уперше вводить у науковий обіг як джерела сотні оригінальних стародавніх, середньовічних і новочасних пам’яток, розкриває етапи цивілізаційного поступу краю, особливості його етнічної історії, духовної і матеріальної культури.
До першого тому ввійшли пам’ятки сакральної спадщини давнього і середньовічного населення Галицької Гуцульщини, зокрема скельні святилища і ритуальні камені, що супроводжуються унікальними петрогліфічними комплексами. У книжці відображено також християнську монастирську традицію в період середньовіччя і нового часу.
Для істориків, археологів, етнологів, музейних працівників, викладачів і студентів, учителів та учнів, а також усіх шанувальників старожитностей Карпат.

Старожитності Гуцульщини. Каталог пам’яток історії та культури у 2-х томах: джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Т. 2. Городища, замки, осередки солевидобутку, давні транскарпатські шляхи. Ред. кол.: Кугутяк М., М.,Кочкін І.,Сіреджук П.,Томенчук Б.,Хруслов Б. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2011, 267 с.

Анотація: Книга: “Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури” підготована на основі історико-археологічних досліджень 2006-2011 років колективом Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Каталог уперше вводить у науковий обіг як джерела сотні оригінальних стародавніх, середньовічних і новочасних пам’яток, розкриває етапи цивілізаційного поступу краю, особливості його етнічної історії, духовної і матеріальної культури.
До другого тому включено пам’ятки оборонного характеру – давні городища, середньовічні замки та укріплені двори, які були центрами суспільно-політичного, економічного і культурного життя краю. Досліджено джерела та осередки традиційного солевидобутку. Висвітлено роль і значення давніх транскарпатських, трансєвропейських шляхів.
Для істориків, археологів, етнологів, музейних працівників, викладачів і студентів, учителів та учнів, а також усіх шанувальників старожитностей Карпат.