Дрогобицька Оксана Ярославівна

кандидат історичних наук,
доцент кафедри етнології і археології

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 28 грудня 1980 р. у м. Калуші Івано-Франківської області. Закінчила Калуську ЗОШ І–ІІІ ступенів № 6 (1998 р.), історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (2003 р.), отримала диплом магістра з відзнакою.
У 2003 р. вступила до аспірантури Прикарпатського університету (спеціальність “Етнологія”). Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему “Культура і побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.)” захистила у 2007 р. (науковий керівник – професор М. Кугутяк).
Упродовж 2006–2008 рр. працювала асистентом кафедри етнології і археології, а з 2009 р. і до сьогодні – доцент цієї кафедри. У 2008 – 2011 рр. за сумісництвом – науковий співробітник Інституту історії, етнології і археології Карпат.
Розробила й викладає навчальні курси: “Історія первісного суспільства”, “Усна історія в сучасній школі”, “Етнографія”, “Культура і побут галицької інтелігенції (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)”, “Візуальна історія в шкільних курсах” та ін. Здійснює керівництво музейною практикою студентів, член журі на конкурсах учнівських робіт МАН.
Сфера наукових інтересів охоплює проблеми теорії і методики польових етнографічних досліджень, історії повсякденності, побуту населення Галичини у ХІХ – ХХ ст., трансформації традиційної культури в умовах сучасних глобалізаційних процесів. Цій тематиці присвячено понад 100 статей та наукових розвідок дослідниці, 20 навчально-методичних видань. Тільки у 2014 – 2020 рр. О. Дрогобицька взяла участь у 26 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглому столі з нагоди 110-ї річниці з дня народження Степана Бандери (м. Мюнхен, 2019 р.).
Автор монографії “Традиція і модерн: Побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)” (Івано-Франківськ, 2014) та співавтор 5 колективних наукових видань.

Монографії

 1. Дрогобицька О. Традиція і модерн: Побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) / О.Дрогобицька. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 540 с.
 2. Баран[1]О., Паньків М. Щоденний побут // ЗУНР (1918 – 1923 рр.): Ілюстрована історія. – Львів: Манускрипт, 2008. – С. 470 – 480.
 3. Паньків М., Дрогобицька О., Паньків І., Марчук Н. Етнографічна мозаїка // Покуття: історико-етнографічний нарис. – Львів, 2010. –  С. 328 – 365.
 4. Дрогобицька О. Кафедра етнології і археології; Пірус Володимир Степанович; Костючок Петро Леонтійович; Довган Юрій Любомирович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М.Кугутяка. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 52 – 59; 147; 185 – 186; 306 – 307.
 5. Дрогобицька О. Між життям і смертю: участь прикарпатських медиків у Революції гідності // Український Євромайдан. Прикарпатський вимір / За ред. М.Кугутяка. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 641 – 654.
 6. Дрогобицька О. Громадська діяльність сільських вчителів у Галичині (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття ) // Освіта національних меншин в  Україні:  історичні  традиції,  правові  засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / [відп. ред. Ігор Соляр; упоряд. Наталія Колб]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича. – Львів, 2019. – Кн. 2. – С. 160 – 172.

Статті

 1. Баран О. Вплив міської культури на зміни у побуті української сільської інтелігенції Галичини (перша половина ХХ ст.) //  Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття: Зб. наук.-теорет. статей. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. –  С. 53–56.
 2. Баран О. Галицька сільська інтелігенція як культурний феномен (перша половина ХХ ст.) // Україна соборна: Зб. наук. статей. – Київ, 2005. – Вип. 2. – Ч. ІІ. – С. 263–271.
 3. Баран О. Внесок сільської інтелігенції в організації календарних і громадсько-політичних свят у Галичині (20-ті – 30-ті рр. XX ст.) // Науковий вісник Українського університету. – Москва, 2005. – Т. ІХ. – С. 80–83.
 4. Баран О. Культура і побут української сільської інтелігенції Галичини у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалі художніх творів сучасників) // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1921–1939): Зб. матеріалів міжн. наук. конф., Дрогобич; 8–9 жовтня 2004 р. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 143–153.
 5. Баран О. Парохіальні бібліотеки як засіб культурно-просвітницької діяльності сільського духовенства Галичини (друга половина 20-х – початок 30-х рр. ХХ ст.) // Знаки питання в історії України: українська історія у європейському контексті: Зб. матеріалів ІІ Міжнародної конференції / Упор. Є. М. Страшко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – С. 117–119.
 6. Баран О. Роль вчителя у громадському житті галицького села (кінець  XIX ст. – 1939 р.) // Р. Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку: Матеріали II Міжнародного наукового семінару «Кайндлівські читання», 28–29 травня 2005 р. – Чернівці: Прут, 2005. – С. 289–296.
 7. Баран О. Роль греко-католицького духовенства у громадському житті галицького села (кінець XIX ст. – 1939 р.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т. 15: На пошану професора Л.В.Баженова. – С. 378–386.
 8. Баран О. Українська сільська інтелігенція Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.): спроби ідентифікації // Галичина. – 2005. – № 11. – С. 307–313.
 9. Баран О. Матеріальне становище галицького сільського вчительства (кінець XIX ст. – 1939) // Україна соборна: Зб. наук. статей. – Київ, 2006. – Вип. 4. – Т. ІІ. – С. 142 – 147.
 10. Баран О. Господарство української сільської інтелігенції Галичини (кінець XIX ст. – 1939 р.) // Сторінки історії: Зб. наук. праць / Відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. – Вип. 22. – С. 42–51.
 11. Баран О. Елементи міської культури в одязі української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.) // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття: Зб. наук.-теорет. статей: Присвячено 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – С. 94–100.
 12. Баран О. Їжа української сільської інтелігенції Галичини (кінець XIX ст. – 1939 р.) // Сторінки історії: Зб. наук. праць / Відп. ред. Н.Ф.Гнатюк. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. – Вип. 23. – С. 124–131.
 13. Баран О. Освітні традиції української сільської інтелігенції Галичини (кінець XIX ст. – 30-ті рр. XX ст.) // Вісник Прикарпатського університету: Історія. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – Вип. Х–ХІ. – С. 28–36.
 14. Баран О. Культура і побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. –             20 с.
 15. Баран О. Джерела і шляхи формування української сільської інтелігенції у Галичині (кінець ХІХ ст. – 1939 р.) // Українознавчі студії. – 2007 – 2008. –  № 8 – 9. – С. 423 – 432.
 16. Баран О. Українська сільська інтелігенція Галичини кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст.: соціологічний аспект // Інтелігенція і влада: Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. 9. Серія: історія. – Одеса: Астропринт, 2007. – С. 20 – 27.
 17. Баран О. Бойківщина в етнографічних дослідженнях М.Зубрицького (1856 – 1919) // Бойківщина: минуле і сучасне. – Долина, 2007. – С. 91–95.
 18. Баран О. Культура і побут сільського духовенства на сторінках «Казки мойого життя» Б. Лепкого // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого: Матеріали міжнародної наукової конференції, Тернопіль, 2-3 листопада 2007 р. / За ред. М. Ткачука, Н.Білик. – Тернопіль: Видавництво «Рада», 2007. – С. 313 – 318.
 19. Баран О. Специфіка весільного обряду в галицьких священичих родинах (кінець ХІХ ст. – 30-х років ХХ ст.) // Буковина: історичні та етнокультурні студії. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», 16 – 17 травня 2007 р. Ч. 2. – Чернівці: Видавництво «Прут», 2007. – С. 67 – 70.
 20. Баран О. Житло сільського вчителя у Галичині (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Прикарпатський вісник НТШ. – 2008. – Вип.3. – С. 159 – 166.
 21. Баран О. Сім’я української сільської інтелігенції у Галичині наприкінці ХІХ – 30-х років ХХ ст. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. Наукових праць. – Вип. 6. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 230 – 235.
 22. Баран О. Спогади С. Шухевича як джерело до вивчення побуту галицького сільського духовенства (кінець ХІХ – 30-х років ХХ ст.) // Галичина. – 2008. – № 14. – C. 433 – 437.
 23. Баран О. Культура і побут української сільської інтелігенції на Покутті (кінець ХІХ – 30-х років ХХ ст.) // Ямгорів. – 2008. – № 16-17. – С. 46 – 54.
 24. Баран О. Мемуари як джерело до вивчення побуту галицької сільської інтелігенції (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2008. – Вип. 17. – С. 532 – 537.
 25. Баран О. Рецензія на книгу І. Дикого «Наша лемківська родина» // Дикий І. Наша лемківська родина. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2008. – С. 80 – 81.
 26. Баран О. Сім’я української сільської інтелігенції у Галичині наприкінці ХІХ – 30-х років ХХ ст.: кількісна та якісна характеристика // Карпати: Людина, етнос, цивілізація. – 2009. – Вип. 1. – С. 133 – 140.
 27. Баран О. Побут українців, виселених до Сибіру (50-60-ті роки ХХ століття) // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 4–5. – С. 105 – 111.
 28. Баран О. Українознавчі студії галицької сільської інтелігенції (кінець ХІХ – 30-ті років ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 311-320.
 29. Баран О. Польові матеріали про побут української сільської інтелігенції Галичини наприкінці ХІХ – у 30-х роках ХХ століття // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 1. – С. 118 – 128.
 30. Баран О. Матеріальне становище галицького сільського духовенства наприкінці ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія. – 2009. – Вип. ХV. – C. 44 – 54.
 31. Дрогобицька О. Епістолярна спадщина як джерело до вивчення побуту української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія. – 2009. – Вип. XVI. – С. 111 – 117.
 32. Дрогобицька О. Теоретико-методологічні аспекти дослідження побуту української сільської інтелігенції Галичини кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст. // Інтелігенція і влада: матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції (Одеса, 24 – 25 грудня 2009 р.): у 3-х ч. Ч. 1./гол.ред.Г.І.Гончарук та ін. – Одеса: Астропринт, 2009. – С. 53-59.
 33. Дрогобицька О. Побут української сільської інтелігенції Галичини кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст.: історіографія проблеми // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2009. – Вип.  24. Історія. – С. 274 – 287.
 34. Дрогобицька О. На сторожі традиційної культури Прикарпаття // Народна творчість і етнографія. – 2010. – № 4. – С. 110 – 115.
 35. Дрогобицька О. «Автобіографія» Михайла Зубрицького (1856 – 1919) як джерело до вивчення побуту бойків // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія. – 2010. – Вип. XVІI. – С. 128 – 133.
 36. Дрогобицька О. Весілля у родинах галицької сільської інтелігенції наприкінці ХІХ – 30-х років ХХ ст.: соціальний аспект // Весільна обрядовість у часі і просторі. – Одеса, 2010. – С. 89-97.
 37. Дрогобицька О. Побут духовенства у творах Наталії Кобринської // Наукові записки. – 2010. – Вип. 11–12. – С. 75 – 78.
 38. Дрогобицька О. Інтелігенція Галичини і радянський політичний режим (вересень 1939 – червень 1941 рр.) // Wrzesień 1939: wojna na dwa fronty. – Warszawa, 2010. – S. 609 – 620.
 39. Дрогобицька О. Побут інтелігенції Західної України в умовах радянського політичного режиму (вересень 1939 – червень 1941 рр.) // Народознавчі зошити. – 2010. – Зош. 5–6. – С. 595 – 602.
 40. Дрогобицька О. Громадський побут сільської інтелігенції Гуцульщини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // «Гуцульщина в гомоні віків»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: «Тріада плюс», 2011. – С. 3 – 19.
 41. Дрогобицька О. Режим дня української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2013. – Вип.6. – С. 154 – 155.
 42. Дрогобицька О. Роль галицької сільської інтелігенції у розбудові місцевої системи охорони здоров’я (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2013. – Вип. 23 – 24. – С. 64 – 71.
 43. Дрогобицька О. Роль галицької інтелігенції у збереженні і популяризації народної ноші (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Локальна та регіональна специфіка традиційної культури. Збірка наукових праць. – Одеса: КПОМД, 2013. – С. 198 – 207.
 44. Дрогобицька О. Добрий священик: образ ідеального пароха у баченні галицького селянина кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст. // Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історичні постаті Греко-Католицької Церкви та їх роль у культурно-просвітницькому й національному відродженні» (м.Коломия, 18 жовтня 2013 р.). – Коломия, «Вік, 2013. – С. 59 – 63.
 45. Дрогобицька О., Неміш Н. Етнопсихологічні особливості бойків у праці І.Вагилевича «Бойки, русько-слов’янський люд у Галичині» // Вісник Прикарпатського університету: Історія. – Вип. 25. – 2014. – С. 159 – 163.
 46. Дрогобицька О. Вплив галицького греко-католицького духовенства на становлення світогляду молоді (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) // Інтелігенція і влада. – Одеса: Астропринт, 2014. – С. 62 – 64.
 47. Дрогобицька О. Особливості виховання у родинах сільського греко-католицького духовенства Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Науковий вісник ІФБН «Добрий пастир»: Зб. наук. праць. – 2014. – Вип.6 Богословя. – С. 123 – 130.
 48. Дрогобицька О. Авторитет вчителя у галицькому селі (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Інтелігенція і влада. – Серія: Історія. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 22 – 31.
 49. Дрогобицька О. Громадський побут сільського населення Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на основі матеріалів о.Ф.Тарнавського) // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Історія». – Вип. 26. – 2014. – С. 115 – 119.
 50. Дрогобицька О. Вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань сільськими громадами у Галичині (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск ІІ. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 109 – 115.
 51. Дрогобицька О. Громадська діяльність родини Ганушевських у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник ІФБН «Добрий пастир»: Зб. наук. праць. – 2015. – Вип.7 Богословя. – С. 212 – 219.
 52. Дрогобицька О. Етнографічні студії Михайла Паньківа // Народознавчі зошити. – 2016. – №2 (128). – С. 451 – 458.
 53. Дрогобицька О. М. І. Паньків: життєвий шлях та наукова діяльність // Етнокультурна спадщина Прикарпаття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Етнокультурна спадщина Прикарпаття (на пошану Михайла Паньківа з нагоди його 75-річчя)» (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2015 р.) / Науковий редактор А. Королько. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2016. – С. 3 – 14.
 54. Дрогобицька О. Фестини на Прикарпатті (перша половина ХХ ст.) // Культура і побут населення Прикарпатття: Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 27 квітня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 48 – 51.
 55. Дрогобицька О. Громадська діяльність Іванни Блажкевич (1886 – 1977) / О. Дрогобицька // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2016. – Вип. 28.С. 77 – 85.
 56. Дрогобицька О. Фестини як спосіб проведення дозвілля сільського населення Галичини (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.) // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – Івано-Франківськ: Плай, 2016. – Вип. 6. – С. 163 – 169.
 57. Дрогобицька О. Релігійні прощі у повсякденному житті галицьких селян (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2017/2018. – Вип. 7 – 8. – С. 179 – 188.
 58. Дрогобицька О. Греко-католицьке сільське духовенство і розвиток аматорського театрального мистецтва у Галичині (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2018.
 59. Дрогобицька О. Громадський побут сільського населення Покуття кінця XIX – 30-х рр. ХX ст. у мемуарній спадщині діаспори // Покуття – колиска українського національного державотворення/ Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / за наукової редакції І.Федоришина та А.Королька. – Тисмениця; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. – С. 41 – 45.
 60. Дрогобицька О. Санітарно-епідеміологічна ситуація на Станиславівщині у 1918 – 1923 рр.» // W obliczu nowej rzeczywistości: Stanisławȯw i Ziemia Stanisławowska w latach 1918 – 1923. II. Administracja – Kultura. – Red. Petro Hawrylyszyn, Mariusz Kardas, Adam Andrian Ostanek. Warszawa – Iwano-Frankiwsk, 2018. C. 113 – 127.
 61. Блажкевич Іванна Омелянівна // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – С. 142.
 62. Ганушевський Михайло Михайлович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – С. 344.
 63. Домбровський Августин // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – С. 580.
 64. Жіноцтво в ГА // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – С. 643 – 644.
 65. Дрогобицька О. Вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань під час Зелених свят у Галичині (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.)// Галичина. 2019. Вип. 32. C. 175 – 185.
 66. Дрогобицька О., Дрогобицький І. Особливості постання збройних сил під егідою ОУН(б) (1941–1943 рр.): між теорією та практикою // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного  університету  імені  Івана  Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін.  – Випуск 2/44 (2019). – C. 159 – 179.
 67. Дрогобицька О. День матері у святково-обрядовій культурі українського населення Галичини (1929 – 1939) // Народна творчість та етнологія. 2019. № 2. С. 48 – 55.
 68. Дрогобицька О. Участь сільського духовенства у передвиборчій боротьбі у галицькому селі (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. 2019. Вип. 40. С. 151 – 158.
 69. Дрогобицька О. Громадський побут гуцулів у творчості Михайла Ломацького // Гуцульщина – слов’янська Атлантида: історія, культура, туризм, персоналістика: матеріал міжнародної науково-практичної конференції на пошану професора Петра Сіреджука з нагоди 70-ліття (Івано-Франківськ – Космач, 22 листопада 2019 р.). Краків – Івано-Франківськ – Космач: «Wierchy», 2019. С. 207 – 215.
 70. Дрогобицька О. Громадська діяльність греко-католицького сільського духовенства на Покутті (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Науковий  вісник  Івано-Франківської  академії  Івана Золотоустого  «Добрий  Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія. 2018. – Вип. 12-13. – С. 289 – 302.
 71. Дрогобицька О. Роль галицького сільського духовенства у боротьбі за українську школу (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Християнство – духовна основа українського народу (до 1030 – річчя хрещення України-Руси): Матеріали науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 8 жовтня 2018 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – С. 17 – 26.
 72. Дрогобицька О. Роль галицької сільської інтелігенції у збереженні та популяризації традиційно-побутової культури (кін. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Традиційна культура західного регіону в контексті культурної політики України: сучасний стан, проблеми, перспективи: Матеріали науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 20 травня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – С. 5 – 12.
 73. Дрогобицька О. Радянізація Станиславівщини у спогадах сучасників (1939 – 1941 рр.) // Wojna zmienila wszystko: Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie wojny, okupacji i «wyzwolenia» (1939 – 1945). II. Administracja – Kultura. – Red. Adam Ostanek, Petro Hawrylyszyn, Warszawa – Iwano-Frankiwsk, 2019. – C. 49-60.
 74. Дрогобицька О. Капець Михайло // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 162.
 75. Дрогобицька О. Капець Павло // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 162.
 76. Дрогобицька О. Кисілевська Олена Львівна // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 200.
 77. Дрогобицька О. Козак Михайло // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 233.
 78. Лисенко О., Делятинський Р., Дрогобицька О. Кравчук Михайло // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 313 – 314.
 79. Дрогобицька О. Купчинський Роман Григорович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 351-352.
 80. Дрогобицька О. Лепкий Лев Сильвестрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 415 – 416.
 81. Дрогобицька О. Лісковацький Володимир-Євген Віталійович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 449 – 451.
 82. Дрогобицька О. Лопатинський Ярослав Осипович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 460.
 83. Дрогобицька О. Максимонько Леонтій // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 503 – 504.
 84. Дрогобицька О. Маланюк Осип // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 508.
 85. Дрогобицька О. Мигович Петро Петрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 605 – 607.
 86. Дрогобицька О. Микульський Григорій // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 614.
 87. Дрогобицька О. Монджейовська Софія Яремівна // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 650.
 88. Дрогобицька О. Небеш Степан // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 712 – 713.
 89. Дрогобицька О. Онищук Антін Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 765 – 766.
 90. Дрогобицька О. Перфецький Олександр Ромуальдович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 3. П – С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. С.100.
 91. Дрогобицька О. Петрушевич Петро Теофілович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 3. П – С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. С.128.
 92. Дрогобицька О. Пігуляк Ізидор // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 3. П – С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. С.141.
 93. Дрогобицька О. Решетилович Василь // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 3. П – С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. С.319.
 94. Дрогобицька О. Рибчак Стефанія Григорівна // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 3. П – С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. С.325.
 95. Дрогобицька О. Рижій Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 3. П – С. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2020. С.328.
 96. Дрогобицька О. Рожанковський Маркел Лонгинович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 3. П – С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. С.339.
 97. Дрогобицька О. Рубчакова Катерина Андріївна // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 3. П – С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. С.358.
 98. Дрогобицька О., Кобута С. Сохацький Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 3. П – С. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2020. С. 476.
 99. Дрогобицька О. Стебельський Ілля Федорович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 3. П – С. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020. С. 492.

[1] Прізвище змінено на Дрогобицька у зв’язку із одруженням

Стажування: у 2019 році проходила стажування на тему «Методика дослідження духовної культури етносу» (11.11. – 23. 12. 2019 р.) у відділі історичної етнології Інституту народознавства НАН України (м. Львів).

Підвищення кваліфікації (онлайн-курси, вебінари з сертифікатами) у 2019 – 2020 рр:

«Coursera»:

 1. «Paleontology: Ancient Marine Reptiles»
 2. «Aboriginal worldviews and education»
 3. «Teach English Now»
 4. «What future for education?»
 5. «Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects»
 6. «Academic Information Seeking»
 7. «Indigenous Canada»
 8. «Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity»
 9. «Plagues, Witches, and War: The Worlds of Historical Fiction»
 10. «The Holocaust – An Introduction (I): Nazi Germany: Ideology, The Jews and the World»
 11. «The Holocaust – An Introduction (II): The Final Solution»
 12. «The American South: Its Stories, Music, and Art»
 13. «Words Spun Out of Images: Visual and Literary Culture in Nineteenth Century Japan»
 14. «Film, Images & Historical Interpretation in the 20th Century: The Camera Never Lies»
 15. «Evolution: A Course for Educators»
 16. The Science of Success: What Researchers Know that You Should Know
 17. «Диаспоры в глобальной политике»

«Prometheus»

 1. «Наукова комунікація у цифрову епоху»
 2. «Критичне мислення для освітян»
 3. «Освітні інструменти критичного мислення»
 4. «Медіаграмотність для освітян».
 5. «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти».

Вебінари

 1. Дводенний онлайн-тренінг дистанційного навчання засобами пакету сервісів G Suite for Education (23-27.04.2020 р.).
 2. Референс-менеджер EndNote: швидке оформлення публікацій без помилок» (13.10.2020);
 3. «Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки» (15.10.2020).

Наукова робота 

 • участь у науково-дослідній тематиці кафедри «Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті» № державної реєстрації 0109U000838 (у межах робочого часу);
 • проведення польових експедицій, відбір і виготовлення фотодокументів із фондів краєзнавчих музеїв та приватних колекцій, пошук джерел в архівах та відділах рукописів наукових установ Івано-Франківська, Львова, підготовка публікацій тощо;
 • керівництво магістерськими та дипломними роботами студентів спеціальності 032 «Історія та археологія», 014 «Середня освіта (історія)».
 • робота з обдарованими студентами: Ярослав Берлін, Ольга Татумірак, Владислав Луцик, Наталя Сінітович;
 • участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях у 2019 – 2020 рр.:
 1. Круглий стіл з нагоди 110-ї річниці з дня народження та 60-ти річчя з часу трагічної смерті Степана Бандери (Мюнхен, 28 січня 2019 р.)
 2. «Український національно-визвольний рух у ХХ столітті: проблеми, досвід, уроки», присвяченій 110-річчю від дня народження видатного громадського і політичного діяча, Провідника ОУН Степана Бандери, 30.01.2019 (с. Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області)
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Християнська педагогіка в іменах та освітньо-виховних ідеях», (11лютого 2019 р.) Івано-Франківськ.
 4. Науково-теоретична конференція «Традиційна культура Прикарпаття в контексті культурної політики України: сучасний стан, проблеми, перспективи» (20 травня 2019 р. ) Івано-Франківськ.
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Родини в суспільному і національно-культурному просторі України і світу: історія та сучасність» (до 170-річчя від дня народження українського етнографа Володимира Шухевича) (29 червня 2019 р.) в с.Тишківці Городенківського району Івано-Франківської обл.
 6. ІV Міжнародна наукова конференція «Станиславів та Станиславівщина в 1939−1945 рр. Війна – Окупація – «Визволення» (6-8 вересня, Івано-Франківськ).
 7. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Український визвольний рух першої половини ХХ ст.: краєзнавчі контексти» (Дрогобич, 8 листопада 2019 р.).
 8. Міжнародна наукова конференція «Гуцульщина – слов’янська Атлантида: історія, етнокультура, персоналістика, туризм» (Івано-Франківськ – Космач, 22 листопада 2019 р.).
 9. Міжрегіональна науково-практична Інтернет-конференція «Громадянські й духовні цінності – основа національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (11 листопада – 11 грудня 2019 р.).
 10. V міжнародній науковій конференції «Станиславів та Станиславівщина як простір міжнародної співпраці в100-річчя союзу Пілсудський – Петлюра» (Івано-Франківськ, 11-12 вересня 2020 р.).
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939 – 1953 рр.): Досвід і шляхи удосконалення» (Дрогобич, 16 жовтня 2020 р.)

Навчально-методична робота
– розробка плану наукової роботи кафедри;

– оновлення та розробка методичного забезпечення (навчально-методичні вказівки, робочі та навчальні програми, силабуси) з навчальних курсів: «Історія первісного суспільства», «Етнографія», «Усна історія в сучасній школі», Науковий семінар «Візуальна історія в шкільних курсах», «Музейна практика» (спеціальності 032 «Історія та археологія», 014 «Середня освіта (історія)»; «Культура і побут галицької інтелігенції (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) для аспірантів (здобувачів) спеціальності 032 «Історія та археологія»).

– наповнення курсів у системі дистанційного навчання;

Навчально-методичні видання

 1. Дрогобицька О. Навчально-методичні вказівки з курсу «Повсякденне життя галицької інтелігенції (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)» (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять та самостійної роботи, програмові вимоги): для підготовки фахівців напряму 6.020302 «Історія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Івано-Франківськ, 2013. – 100 с.
 2. Дрогобицька О. Навчально-методичні вказівки з курсу «Українська етнологія» (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять та самостійної роботи, програмові вимоги): для підготовки фахівців напряму 6.040300 «Політологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Івано-Франківськ, 2013. – 80 с.
 3. Дрогобицька О. Навчально-методичні вказівки з дисципліни вільного вибору студента «Порівняльна етнопсихологія» (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять та самостійної роботи, програмові вимоги): для підготовки фахівців зі спеціальності 7.02030201 «Історія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». – Івано-Франківськ, 2013. – 71 с.
 4. Дрогобицька О. Навчально-методичні вказівки з курсу «Українська етнологія» (для підготовки фахівців напряму 6.040300 «Політологія» заочної форми навчання). – Івано-Франківськ, 2014. – 102 с.
 5. Дрогобицька О. Навчально-методичні вказівки з курсу «Етнографія» (для підготовки фахівців напряму 6.020302 «Історія» заочної форми навчання). – Івано-Франківськ, 2014. – 100 с.
 6. Дрогобицька О. «Самостійна робота студентів з дисципліни «Українська етнологія» (для підготовки фахівців напряму 6.040300 «Політологія»). – Івано-Франківськ, 2014. – 80 с.
 7. Дрогобицька О. Навчально-методичні вказівки з курсу «Етнографія» (для підготовки фахівців напряму 6.020303 «Філологія» (польська мова і література), (російська мова і література)). – Івано-Франківськ, 2014. – 80 с.
 8. Дрогобицька О. Самостійна робота студентів з дисципліни «Етнографія»(для підготовки фахівців напряму 6.020303 «Філологія» (польська мова і література), (російська мова і література)). – Івано-Франківськ, 2014. – 80 с.
 9. Дрогобицька О. Навчально-методичні вказівки з курсу «Етнологія» (для підготовки фахівців напряму 6.020303 «Філологія» (українська мова і література)). – Івано-Франківськ, 2014. – 72 c.
 10. Дрогобицька О., Паньків М. Пам’ятка для збору етнографічних матеріалів: Навчально-методичні вказівки для студентів напрямів підготовки 6.020302 «Історія», 6.140103 «Туризм». – Івано-Франківськ, 2014. – 24 с.
 11. Дрогобицька О. Я. Етнологія: Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини». – Івано-Франківськ, 2015. – 80 с.
 12. Дрогобицька О., Шологон Л. Архівно-музейна практика: Навчально-методичні вказівки для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.020302 Історія. – Івано-Франківськ, 2015. – 52 с.
 13. Дрогобицька О. Повсякденне життя галицької інтелігенції (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.): курс лекцій. – Івано-Франківськ, 2015. – 112 с.
 14. Кочкін І., Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія первісного суспільства» для студентів І курсу спеціальності «014.03 Середня освіта (історія)». – Івано-Франківськ, 2016. – 60  с.
 15. Кочкін І., Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія первісного суспільства» для студентів І курсу спеціальності 032 «Історія та археологія». – Івано-Франківськ, 2016. – 58  с.
 16. Дрогобицька О. Етнографія: збірник тестових завдань (для підготовки фахівців спеціальності 032 «Історія та археологія»). – Івано-Франківськ, 2019. 112 с.
 17. Дрогобицька О. «Етнографія»: навчально-методичні вказівки (для підготовки фахівців спеціальності 032 «Історія та археологія»). – Івано-Франківськ, 2019. – 79 с.
 18. Дрогобицька О. Я. Музейна практика: Навчально-методичні вказівки для студентів ІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія». – Івано-Франківськ, 2019. – 60 с.
 19. Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Усна історія в сучасній школі» для студентів ІV курсу спеціальності «014.03 Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2019. – 60 с.
 20. Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Візуальна історія в шкільних курсах» для студентів ІV курсу спеціальності «014.03 Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2019. – 35 с.

Виховна робота
– виконання обов’язків академнаставника в магістратурі за спеціальністю 032 «Історія та археологія. Етнологія» групи ІАІ -2 м;

– проведення виховних заходів та екскурсій для студентів спеціальності 032 «Історія та археологія»;

Публікації у газеті «Репортер» у 2019 – 2020 рр.:

 1. Дрогобицька О. Найбільша амбіція господині: Які паски пекли у Галичині на початку ХХ століття // Репортер. – 2019. – № 17 (936). – 25 квітня. – С. 13.
 2. Дрогобицька О. Свято мами й України: Рівно 90 років тому в Галичині почали відзначати День матері // Репортер. – 2019. – № 19 (938). – 9 травня. – С. 14.
 3. Дрогобицька О. Священик, син пароха // Репортер. – 2019. – № 20 (939). – 16 травня. – С. 16.
 4. Дрогобицька О. Адвокатська доба // Репортер. – 2019. – № 21 (940). – 23 травня. – С. 17.
 5. Дрогобицька О. Шлях ескулапа // Репортер. – 2019. – № 22 (941). – 30 травня. – С. 16.
 6. Дрогобицька О. У кадети йдуть лямпарти // Репортер. – 2019. – № 23 (942). – 6 червня. – С. 17.
 7. Дрогобицька О. Зелені свята: Час вшанувати героїв // Репортер. – 2019. – № 24 (943). – 13 червня. – С. 17.
 8. Дрогобицька О. Інтелігенти другого сорту // Репортер. – 2019. – № 26 (945). – 27 червня. – С. 16.
 9. Дрогобицька О. Вибори: гроші, горілка та бойкот // Репортер. – 2019. – № 26 (945). – 27 червня. – С. 6.
 10. Дрогобицька О. Етикет, музика, мови // Репортер. – 2019. – № 28 (947). – 11 липня. – С. 21.
 11. Дрогобицька О. Як жінки за себе боролися // Репортер. – 2019. – № 29 (948). – 18 липня. – С. 21.
 12. Дрогобицька О. Зі Станиславова до Риму // Репортер. – 2019. – № 30 (949). – 25 липня. – С. 17.
 13. Дрогобицька О. «Іди, хаме, свині пасти…» // Репортер. – 2019. – № 31 (950). – 1 серпня. – С. 17.
 14. Дрогобицька О. Шукаю панну з посагом // Репортер. – 2019. – № 32 (951). – 8 серпня. – С. 17.
 15. Дрогобицька О. Подорожі галицьких «аргонавтів» // Репортер. – 2019. – № 33 (952). – 15 серпня. – С. 17.
 16. Дрогобицька О. Село і школа // Репортер. – 2019. – № 34 (953). – 22 серпня. – С. 17.
 17. Дрогобицька О. Не хочеш вчитися, то йди на професора // Репортер. – 2019. – № 36 (955). – 5 вересня. – С. 17.
 18. Дрогобицька О. Пані хочуть вразити // Репортер. – 2019. – № 37 (956). – 12 вересня. – С. 17.
 19. Дрогобицька О. Чорна хмара зі Сходу // Репортер. – 2019. – № 38 (957). – 19 вересня. – С. 17.
 20. Дрогобицька О. Дрес-код галицького джентльмена // Репортер. – 2019. – № 39 (958). – 26 вересня. – С. 17.
 21. Дрогобицька О. Її боялися жандарми // Репортер. – 2019. – № 40 (959). – 3 жовтня. – С. 17.
 22. Дрогобицька О. Як любо вмирати за Батьківщину // Репортер. – 2019. – № 44 (963). – 31 жовтня. – С. 17.
 23. Дрогобицька О. Епідемії сто років тому // Репортер. – 2019. – № 45 (964). – 7 листопада. – С. 17.
 24. Дрогобицька О. Душа театру Катерина Рубчак // Репортер. – 2019. – № 46 (965). – 14 листопада. – С. 17.
 25. Дрогобицька О. Танцюють всі! // Репортер. – 2019. – № 47 (966). – 21 листопада. – С. 17.
 26. Дрогобицька О. Мезальянс чи авантюра // Репортер. – 2019. – № 49 (968). – 5 грудня. – С. 17.
 27. Дрогобицька О. Сезон вечорниць у розпалі // Репортер. – 2019. – № 50 (969). – 12 грудня. – С. 17.
 28. Дрогобицька О. Усі люблять Миколая // Репортер. – 2019. – № 51 (970). – 19 грудня. – С. 17.
 29. Дрогобицька О. Свято наближається // Репортер. – 2020. – № 1 (972). – 2 січня. – С. 17.
 30. Дрогобицька О. Від Різдва до Водохреща // Репортер. – 2020. – № 2 (973). – 9 січня. – С. 17.
 31. Дрогобицька О. Кава об’єднує // Репортер. – 2020. – № 4 (975). – 23 січня. – С. 17.
 32. Дрогобицька О. Як поводитися при столі // Репортер. – 2020. – № 5 (976). – 30 січня. – С. 17.
 33. Дрогобицька О. // Репортер. – 2020. – № 6 (977). – 6 лютого. – С. 17.
 34. Дрогобицька О. Галицька етномода // Репортер. – 2020. – № 7 (978). –13 лютого. – С. 13.

 

E-mail: e-mail: oksana.drohobytska@pnu.edu.ua
Тел: (0342) 59-61-87
Кафедра етнології і археології (607 каб.) Гуманітарний корпус
Факультету історії, політології і міжнародних відносин
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
76025 м. Івано-Франківськ
вул. Шевченка, 57